lạy này xin cụ xá cho
cô Kiều năm ấy mới vừa qua đây
                                   nom chừng son phấn thêm dày
cầm ca  một thuở đã  phai nhạt rồi


lạy này xin cụ đánh roi
trăm năm báo oán mà đời oán dâng
lũ Tú bà, Mã Giám Sinh
nhung nhúc Ưng Khuyển, Sở Khanh…nảy nòi


lạy này xin cụ ngậm cười
văn chương trần thế chín mười đơn sai
chữ tâm  rơi rớt  dặm dài
chữ tài liền với chữ tai… Thôi thì…


lạy này xin cụ say vì
cháu con thơ lại đến quỳ trước thơ
Tiên Điền mây cỏ ngẩn ngơ
trăm phần trăm chén giang hồ
                                   Nguyễn ơi…


Tiên Điền, Huế 1-2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]