ông
tượng đá lũa
thuốc lào tóc lên khói
30 năm
lặng ngồi
lặng nghe
lặng du sổ bụi
30 năm
lặng khóc
người bay khát bầu trời

tai ương như núi
thơ ông lại mini
chuốt tiếng nấc
từng câu
đá lũa
lặng vì...

muốn cùng ông
tựa vào cõi lặng
nhưng trời kia xanh quá
bầu trời vắng người bay

nghe tiếng ai
trong gió
hú dài...


Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007