81 năm trước
Phạm Hồng Thái vượt biển đến đây
bên bờ Châu Giang xa lạ miếng ăn tiếng nói
đêm đêm ngồi vạch cỏ tìm lối giặc đi về
Sa Diện bom nổ vang bốn cõi
Người nhảy xuống sông tuẫn tiết
Sóng Châu Giang còn kể bồi hồi

81 năm trước
Nguyễn Ái Quốc bôn ba trời Âu
đã về đây nghe nhịp tim đất nước
một mình thức bên sông với cỏ
tìm mối manh cho một con đường
tìm đồng lòng đồng tình đồng chí
nôi Quảng Châu sinh nở anh hùng
sóng Châu Giang còn kể tới giờ

Châu Giang Châu Giang
sông không đổi dòng
sông vẫn xanh màu xanh thuở ấy
khác là bây giờ bên sông nhà chọc trời soi bóng
ô tô đan kín đại lộ lấp loáng nắng trưa
hình như gió xưa đang hát
hoa bằng lăng tím lối qua cầu

tôi đến lần đầu
mà như về lại
soi mảnh hồn nước Việt mến yêu


Quảng Châu, 19-5-05

Nguồn: Tạp chí Sông Hương, ngày 18/03/2009