Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 30/03/2019 20:46 bởi tôn tiền tử
Ngô Khởi 吳綺 (1619-1694) là văn học gia đầu đời Thanh, tự Viên Thứ 園次 và Phong Nam 豐南, hiệu Ỷ Viên 綺園, Thính Ông 聽翁, Hồng Đậu từ nhân 紅豆詞人, người Giang Đô (nay là Dương Châu, Giang Tô), quan đến tri phủ Hồ Châu. Tác phẩm có Lâm Huệ Đường tập.