Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
Tạo ngày 20/10/2018 08:37 bởi tôn tiền tử
Ngô Kích 吳激 (?-1142) tự Ngạn Cao 彥高, tự hiệu là Đông Sơn 東山, người Kiến Châu (nay là Âu Kiến Phúc Kiến), đỗ tiến sĩ nhà Bắc Tống, vâng mệnh sang sứ nhà Kim, người Kim mộ tiếng văn học của ông, giữ lại không cho về, và giao cho chức hàn lâm thị chế. Năm thứ hai Hoàng Thống đời Kim Hy Tông, ông ra tri Thâm Châu, đến quan lỵ ba ngày thì mất. Văn, thơ, từ của ông có phong cách thanh tân, đẹp, cùng với một tác giả đầu Kim là Thái Tùng Niên được gọi là Ngô Thái thể.