Xuân Giang Nam nước trong hơn rượu
Thuyền cũng là nhà khách lại qua
Bỗng thấy bức tranh ngờ ngợ mộng
Trên yên gió cát bấy nay già

tửu tận tình do tại