Xe như nước chảy, ngựa như rồng,
Vì cớ gì? Ta vẫn bực lòng.
Ham học văn minh đà mấy lúc,
Mão tù đâu khéo cấp cho ông!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại