Mặc lòng ai thảo với quân vương
Lớp để xây lăng lớp tậu vườn
Mặc kệ dân gian chìm nước lụt
Trối thây sĩ tử thiếu nhà trường
Một mình mê mải nghề ca xướng
Các nước lăng xăng nghiệp phú cường
Một lễ tứ tuần thu nặng túi
Bạc vàng châu báu có trăm rương