Cu li đành phận chớ ra oai
Chuyên chế ăn quen thói cũ hoài
Quân chủ cờ bay vui trước mắt
Dân quyền trống đánh chán bên tai
Bùi, Liêm giảo hiểm khoe tài trí
Huề, Thụ thông minh gọi bất tài
Cấm hết công môn ăn hối lộ
Ngoài ra Tiềm để mặc lòng ai