Nước thời không có, có vua chi?
Có cũng như không chả ích gì!
Người vét đinh điền còn bạch địa,
Ta khoe dụ chỉ tự đan trì.
Cấp tiền nguyệt bổng vinh nào có?
Ăn của quan trường tệ lắm ri!
Thọ lắm lại càng thêm nhục lắm.
Nhỏ cu li, lớn cũng cu li.


Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 11, NXB Văn hoá Thông tin, 2002