Đất bằng đâu bỗng sấm gầm vang
Địa ngục mấy tầng tiếng giáo gươm
Trịnh Đạt tên ông nghìn thuở rạng
Anh hùng cách mạng sử trời Nam