Rồi ngày bể đón sông đưa
rồi đêm chường mặt sao thưa trăng đầy

Rồi khóc mướn
rồi cười vay
rồi em đến
rồi chia tay
rồi buồn

Rồi tiếng mõ
rồi hồi chuông
rồi hoa động đá
rồi hương cỏ đồng

Rồi sang tây
rồi về đông
rồi có có
rồi không không ấy mà...


12-6-1994
Nguồn: Ngày thường đam mê (thơ), Ngân Vịnh, NXB Hội nhà văn, 1996