Tôi biết nói gì đây
Ðêm dài trên bến vắng
Ngoảnh lại chiếc bóng gầy
In vách đơn yên lặng
Canh gà đã trở canh
Sương khuya rơi lác đác
Sông dài nghe lênh đênh
Mái chèo qua sóng dạt
Lau sậy gió hiu hiu
Trống Tràng Thành bằn bặt
Mong đợi chiều lại chiều
Dấu son nào mới nhất?
Ôi những gì trăn trở
Ôi những gì tâm tư
Cửa ân tình khi mở
Muôn hương về với thơ!