Trốn chạy
Gặp gỡ gì
trên bước đường đi.

Bọc mình
Trong tấm khăn choàng,
Lao xao tiếng cát, bàng hoàng bước đi;
Kêu than nào có nghĩa gì,
Bởi chưng cát
với người đi
cùng đường.

Mỏi mòn một cánh bướm thương,
Mong cho sớm thấy đại dương bến bờ;
Trên da sỏi
dấu ruồi mờ,
Duyên chi gắn bó ngày giờ với ta?

Một lần trở lại quê nhà,
Mà như thấy hết sơn hà biến thiên.