Đêm nay
Đi vào một phố nhỏ tối tăm
Quanh góc phố
Thấy bóng mình ngả xuống
Trên tay mình
Tấm áo mỏi mệt này
Muốn được khiêng được cáng

Mẩu Hư vô nói với tôi:
Mi ở bên kia thế giới rồi!


Nguồn: Các nhà văn Thuỵ Điển giải Nobel, NXB Lao động, 2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)