Từ những bài ru các bà mẹ à ơi
Đến những bản tin người phát thanh vẫn đọc,
Thắng bao nhiêu nói dối ở trên đời
Dối trong tim, dối trên sách, dối trên phố, mọi nơi.
Vui sướng, ghê sao! Khi mình hiểu được
Hiểu cái sắp tàn và cái gì sắp mọc.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé