Mình còn nhớ là "Vểnh tai nghe tiếng sáo trở về" chứ không phải là "Vểnh đôi tai nghe sáo trở về".