Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/11/2017 08:55, số lượt xem: 175

Sóng sánh vòng trời chẳng cõi yên
Khum tay toạ gối tĩnh tâm thiền
Dòm chi bấn cuộc sầu điên điển
Ngó rứa vui thời tủi sắc nghiên
Thả chữ răn lòng xây việc thiện
Vun câu khoả tuệ đựng công hiền
Con thuyền đại Đạo rồi linh hiển
Phúc Đức vô bờ sáng lạc viên...

17/10/2017