Sắc núi sông trôi thảy tịch liêu
Mười ba lăng ấy cảnh đìu hiu
Trung Nguyên cơ nghiệp như Giang tả
Cỏ biếc cần chi oán lục triều?