Giang Nam nghe kể tang thương lắm,
Lụt lội khắp bao làng mạc.
Dứt mưa Hoàng Hoa,
Chớm gió Bạc Trạo,
Tiết khí vẫn đều từ trước.
Lần này lại khác,
Thấy đê vỡ cầu nghiêng,
Sóng to dâng nước.
Thảm cảnh ngập trời,
Đến cá tôm cũng còn biết được.

Người nghe cay nghẹn sống mũi,
Tiếng nông phu khóc nấc,
Đau đớn nhao nhác.
Hô hoán tìm con,
Kêu gào mất mẹ,
Trong chốn sình lầy mệnh bạc.
Trời sao nỡ ác,
Bỗng cuốn sạch cửa nhà,
Ai còn ai thác.
Dẫu sống rồi ra,
Đói ăn thời bỏ xác.

Du ư nghệ