Ngàn năm rêu đá đã đổi, cớ gì người còn mang chuyện tiền sinh ra để hối tiếc