Đường về mấy quãng còn xa
Tiếng thơ vọng mãi chưa qua truông ghềnh
Đông chừ đứng đó bên thềm
Cô đơn với lạnh như quen lâu rồi!

Bến về mấy nữa xa xôi
Mà bên tai đã bồi hồi tri âm
Bể dâu để lại lỗi lầm
Quê hương đau nặng vết hằn muôn niên

Đông về rải trắng sao đêm
Cho hồn hoang lạnh dài thêm ngân hà
Giáng Sinh về khắp muôn nhà
Người đi kẻ ở tim hoà về đâu?

Đường về còn mấy nương dâu
Bao nhiêu bãi bể xa sâu mịt mùng
Giáng Sinh
“Đêm Thánh Vô Cùng!”
Nguyện cầu xin Chúa tương phùng quê hương…