Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/07/2022 08:11

The United States flag
does not fly
because the wind moves past it

Cờ Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ
Không bay
vì gió lướt dài qua thân

The United States flag flies from the last breath
of each military member
who has died protecting it.

Cờ bay
vì mỗi quân nhân
Thở hơi lần cuối liều thân giữ cờ.


* 4 tháng 7 là ngày quốc khánh của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ (United States of America).