Gà đen
thì
gọi “gà ô”

Ngựa đen
cũng
bảo “ngựa ô”
lạ lùng!

Mèo đen
lại
gọi “mèo mun”

Chó đen
bảo “Mực”...
“Bùi khùng” tính sao!?