Dấu xưa tàn hỏng cả,
Chùa mới đã dựng xong.
Tượng báu mây lành phủ,
Thân vàng ánh tuệ phong.
Sau lưng sườn núi tựa,
Trước mặt bến đầm trông.
Đón khách, chim đường đá,
Đưa người, hoa cửa thông.
Khánh ngân vang núi thẳm,
Kinh đọc quyện cây đồng.
Non vắng xanh tươi vẻ,
Cảnh xinh khoan khoái lòng.
Mẹ già cầu thọ mãi,
Con đỏ hưởng ơn chung.
Dày dặn nhân xưa đó,
Thân này dám kể công!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.