15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Võ Trung Hiếu (15 bài)
- Lê Trúc Anh (13 bài)
- Trần Kim Hoa (7 bài)
- Hàm Anh (3 bài)
- Trần Mai Hường (113 bài)
Tạo ngày 22/02/2022 19:22 bởi hongha83
Minh Hương (1970 -) quê Hà Nam.

Tác phẩm:
- Sang mùa (thơ, NXB Hội nhà văn, 2021)

 

Sang mùa (2021)