Nếu anh là một hạt photon cô độc
Liệu rằng đôi chúng mình sẽ gặp nhau?
Dù rằng tia Beta sinh ra em đang ở đâu
Thì hấp dẫn nơi anh ở sẽ cuốn em vào

Em chợt hỏi đây người ơi chốn nào?
Anh rằng hỡi bạn vừa đến vì lực hút
Đã trói rồi hẳn còn lối để ra?
Chi bằng ở lại nhé nàng tiên áo đỏ

Chi bằng ở lại nhé nàng tiên bé nhỏ
Ta xây lâu đài lượng tử cùng nhau
Có khác chi thời gian lúc trước
Thuở tiền kiếp ta là electron xoay quanh nàng

Nếu anh là một hạt photon cô độc
Sẽ nhả đập vào kim loại để gặp em
Thoát lên trên khỏi orbital vần vũ
Chúng mình sẽ sinh ra thật nhiều những laser

3/1/2020, Mỹ Phước