Thôi từ giã nước Nga ô uế
Nước của chủ nô, của nô lệ
Và các ngươi, những quân phục màu xanh
Và đám dân trước uy lực uốn mình

Có thể sau thành núi Kapkajơ
Tôi sẽ thoát lũ triều thần quan võ
Thoát con mắt cái gì cũng dòm ngó
Thoát đôi tai thấu đủ chuyện nhỏ to


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)