Tôi không muốn thế gian biết được
Câu chuyện này bí mật của tôi.
Tôi đã yêu thế nào, sao đau khổ ngậm ngùi
Chỉ có Chúa và lương tâm phán xét!..
Trái tim tôi tỏ baỳ tha thiết,
Hỏi xin từ họ sự cảm thương.
Và cứ để tôi bị trừng phạt đau buồn,
Bởi Đấng đã khiến cho tôi khó nhọc;

Sự trách cứ của những người vô học,
Không làm buồn linh hồn thanh cao.
Hãy cứ mặc sóng biển cuộn dâng trào
Không làm đổ núi hoa cương vững chắc.

Mặt anh sẽ giữa muôn mây phơ phất
Sống giữa hai thế lực rụng rời,
Chỉ bão tố và sấm chớp rung trời
Biết được anh nghĩ ngợi gì tâm đắc…