Bốn bề vắng lặng như tờ
Trăng đầy cành liễu bên hồ trăng soi
Gần bờ con sóng loi thoi
Vời theo ánh bạc trăng rơi đầy hồ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)