Bản trường ca gồm hai phần sáng tác trong các năm 1814-1841

 

 1. Ác Quỷ - Phần 1 (I) • Демон - Часть 1 (I)
  1
 2. Ác Quỷ - Phần 1 (II) • Демон - Часть 1 (II)
  1
 3. Ác Quỷ - Phần 1 (III) • Демон - Часть 1 (III)
  1
 4. Ác Quỷ - Phần 1 (IV) • Демон - Часть 1 (IV)
  1
 5. Ác Quỷ - Phần 1 (V) • Демон - Часть 1 (V)
  1
 6. Ác Quỷ - Phần 1 (VI) • Демон - Часть 1 (VI)
  1
 7. Ác Quỷ - Phần 1 (VII) • Демон - Часть 1 (VII)
  1
 8. Ác Quỷ - Phần 1 (VIII) • Демон - Часть 1 (VIII)
  1
 9. Ác Quỷ - Phần 1 (IX) • Демон - Часть 1 (IX)
  1
 10. Ác Quỷ - Phần 1 (X) • Демон - Часть 1 (X)
  1
 11. Ác Quỷ - Phần 1 (XI) • Демон - Часть 1 (XI)
  1
 12. Ác Quỷ - Phần 1 (XII) • Демон - Часть 1 (XII)
  1
 13. Ác Quỷ - Phần 1 (XIII) • Демон - Часть 1 (XIII)
  1
 14. Ác Quỷ - Phần 1 (XIV) • Демон - Часть 1 (XIV)
  1
 15. Ác Quỷ - Phần 1 (XV) • Демон - Часть 1 (XV)
  1
 16. Ác Quỷ - Phần 1 (XVI) • Демон - Часть 1 (XVI)
  1
 17. Ác Quỷ - Phần 2 (I) • Демон - Часть 2 (I)
  1
 18. Ác Quỷ - Phần 2 (II) • Демон - Часть 2 (II)
  1
 19. Ác Quỷ - Phần 2 (III) • Демон - Часть 2 (III)
  1
 20. Ác Quỷ - Phần 2 (IV) • Демон - Часть 2 (IV)
  1
 21. Ác Quỷ - Phần 2 (V) • Демон - Часть 2 (V)
  1
 22. Ác Quỷ - Phần 2 (VI) • Демон - Часть 2 (VI)
  1
 23. Ác Quỷ - Phần 2 (VII) • Демон - Часть 2 (VII)
  1
 24. Ác Quỷ - Phần 2 (VIII) • Демон - Часть 2 (VIII)
  1
 25. Ác Quỷ - Phần 2 (IX) • Демон - Часть 2 (IX)
  1
 26. Ác Quỷ - Phần 2 (X) • Демон - Часть 2 (X)
  1
 27. Ác Quỷ - Phần 2 (XI) • Демон - Часть 2 (XI)
  1
 28. Ác Quỷ - Phần 2 (XII) • Демон - Часть 2 (XII)
  1
 29. Ác Quỷ - Phần 2 (XIII) • Демон - Часть 2 (XIII)
  1
 30. Ác Quỷ - Phần 2 (XIV) • Демон - Часть 2 (XIV)
  1
 31. Ác Quỷ - Phần 2 (XV) • Демон - Часть 2 (XV)
  1
 32. Ác Quỷ - Phần 2 (XVI) • Демон - Часть 2 (XVI)
  1