Bản trường ca gồm hai phần sáng tác trong các năm 1814-1841