Con đường của nước Nga đắng cay và vĩ đại
Và mọi cái ở đây diễn ra đều không đáng phải xảy ra:
Cái chính phủ của cơ chế gia đình dẫn dắt
Gia đình lớn bao nhiêu dân tộc vào ngõ cụt không lối ra


Nguồn: Tôi phải nói về đất nước Nga (thơ dịch), NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)