Sự thật cũng dối trá
Luật pháp - láu cá láu tôm
Chỉ còn biết lặng im và suy nghĩ
Khi giấy tờ, chữ ký và dấu mộc còn cai quản nước Nga anh


Nguồn: Tôi phải nói về đất nước Nga (thơ dịch), NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)