Bạn hỏi tôi về nghĩa lý cuộc đời?
Tôi xin nói:
Cuộc đời sẽ chẳng có ý nghĩa gì
nếu như bạn không tự mình mang lại ý nghĩa đó
Cuộc đời tự nó đâu có tuyệt vời
nhưng nó tự nhiên như ta hằng mong đợi
và có thể tin là nó tuyệt vời
khi ta biết tìm thấy niềm vui

Cuộc đời vui sao được khi thiếu tình yêu thương
và thiếu lẽ phải
Thiếu những thứ đó cuộc đời chỉ còn là tồn tại vất vưởng
như con chim thiếu cánh bay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)