Trí nhớ con người thường trở thành nấm mồ
Chôn vùi sự kiện và cả những con người

Khiến cho lịch sử gọn nhẹ hơn
và loại bỏ những gì không cần thiết.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)