Bạn hãy nói tôi nghe

Con người cần bao nhiêu đức tính
để cảm thông được
nỗi cơ cực của người khác ?

Và cần bao nhiêu phẩm chất
để tư cách con người
mạnh mẽ hơn về tính nhân văn ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)