Tôi mong các người

Hãy nhận biết được sự đói nghèo
Như những ai đã bị các người đẩy vào cảnh nghèo đói
Tôi mong các người hãy khóc lên
Như những ai đã bị các người làm họ phải khóc

Tôi mong các người cảm thấy nỗi đau
Mà chính các người đã gây nên cho kẻ khác.