Bạn có biết không?
Mai là một ngày mới.
Và hôm nay là một ngày mới.
Thật ra,
ngày nào cũng là một ngày mới.
Tạ ơn Chúa,
về tất cả
những ngày mới tuyệt vời như thế.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."