Hỡi cóc kêu dưới gầm khung,
Ra đây đi nhé ta cùng nhởn nhơ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)