Dẫu thân hao gầy
cành hoa cúc ấy
nụ đang căng đầy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.