Vấn vương giờ phút chia ly,
Một mùa thu lại sắp đi qua rồi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)