Viết trên chiếc quạt đôi dòng,
Đã toan định xé, thấy lòng vấn vương!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)