Quét xong lá liễu trong vườn
Tạ từ tôi bước lên đường viễn du

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)