Sơn Trung nổi tiếng ôn tuyền
Dẫu không mùi cúc hương truyền đó đây


Sơn Trung (Yamanaka) gần Kyoto
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)