Ngồi đây
tôi xây gió mát
mà trú thân này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.