Trời hồng tuy nóng như thiêu,
Xem trong cơn gió hiu hiu, Thu về.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)