Mai kia Thất tịch đến rồi,
Có gì khang khác bầu trời đêm nay!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)