Chuông chùa tàn dần
hương hoa đào buổi tối
vẫn còn vang ngân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.