Trăng thu
cùng tôi phiêu lãng
suốt đêm quanh hồ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.